Lyricist: -   Composer: -

เป็นสุขใจ เมื่อทุกคนมาช่วยกันส่งใจ
ด้วยความเบิกบาน ใครต่อใคร
ก็ช่วยร่วมแรงร่วมใจต่อกัน มีมิตรไมตรี
ให้ป่าอุดมสมบูรณ์ สร้างป่าให้คงเหมือนเดิม
สัตว์มากมาย ที่ได้อาศัยอยู่ในป่าดง
อยู่บนกิ่งไม้ แมลงมากมาย
มีนกมีลิงมีสัตว์เลื้อยคลาน เป็นเหมือนบ้านพักพิง
ป่าเป็นสิ่งสำคัญ รักษ์ป่าบนโลกของเรา
รักษ์ป่า รักษ์ป่า ภูเขาของเราต้องมีต้นไม้
มายึดพื้นดิน รักษ์ป่า รักษ์ป่า
ที่ช่วยดูแลฝูงสัตว์ให้มีที่อยู่ รักษ์ป่า รักษ์ป่า
อาหารที่ได้มาจากต้นไม้ ทุกคนได้ทาน
รักษ์ป่า รักษ์ป่า ที่ช่วยดูแลโลกเราให้อุดมสมบูรณ์
เรา ทุกคน ส่งใจ ร่วมแรง
รักษ์ป่า โลกเรา ทุกคน มีความสุขใจ

เป็นสุขใจ เมื่อทุกคนมาช่วยกันส่งใจ
ด้วยความเบิกบาน ใครต่อใคร
ก็ช่วยร่วมแรงร่วมใจต่อกัน มีมิตรไมตรี
ให้ป่าอุดมสมบูรณ์ สร้างป่าให้คงเหมือนเดิม
สัตว์มากมาย ที่ได้อาศัยอยู่ในป่าดง
อยู่บนกิ่งไม้ แมลงมากมาย
มีนกมีลิงมีสัตว์เลื้อยคลาน เป็นเหมือนบ้านพักพิง
ป่าเป็นสิ่งสำคัญ รักษ์ป่าบนโลกของเรา
รักษ์ป่า รักษ์ป่า ภูเขาของเราต้องมีต้นไม้
มายึดพื้นดิน รักษ์ป่า รักษ์ป่า
ที่ช่วยดูแลฝูงสัตว์ให้มีที่อยู่ รักษ์ป่า รักษ์ป่า
อาหารที่ได้มาจากต้นไม้ ทุกคนได้ทาน
รักษ์ป่า รักษ์ป่า ที่ช่วยดูแลโลกเราให้อุดมสมบูรณ์
เรา ทุกคน ส่งใจ ร่วมแรง
รักษ์ป่า โลกเรา ทุกคน มีความสุขใจ

รักษ์ป่า

Preview Open KKBOX

Lyricist: -   Composer: -

เป็นสุขใจ เมื่อทุกคนมาช่วยกันส่งใจ
ด้วยความเบิกบาน ใครต่อใคร
ก็ช่วยร่วมแรงร่วมใจต่อกัน มีมิตรไมตรี
ให้ป่าอุดมสมบูรณ์ สร้างป่าให้คงเหมือนเดิม
สัตว์มากมาย ที่ได้อาศัยอยู่ในป่าดง
อยู่บนกิ่งไม้ แมลงมากมาย
มีนกมีลิงมีสัตว์เลื้อยคลาน เป็นเหมือนบ้านพักพิง
ป่าเป็นสิ่งสำคัญ รักษ์ป่าบนโลกของเรา
รักษ์ป่า รักษ์ป่า ภูเขาของเราต้องมีต้นไม้
มายึดพื้นดิน รักษ์ป่า รักษ์ป่า
ที่ช่วยดูแลฝูงสัตว์ให้มีที่อยู่ รักษ์ป่า รักษ์ป่า
อาหารที่ได้มาจากต้นไม้ ทุกคนได้ทาน
รักษ์ป่า รักษ์ป่า ที่ช่วยดูแลโลกเราให้อุดมสมบูรณ์
เรา ทุกคน ส่งใจ ร่วมแรง
รักษ์ป่า โลกเรา ทุกคน มีความสุขใจ

เป็นสุขใจ เมื่อทุกคนมาช่วยกันส่งใจ
ด้วยความเบิกบาน ใครต่อใคร
ก็ช่วยร่วมแรงร่วมใจต่อกัน มีมิตรไมตรี
ให้ป่าอุดมสมบูรณ์ สร้างป่าให้คงเหมือนเดิม
สัตว์มากมาย ที่ได้อาศัยอยู่ในป่าดง
อยู่บนกิ่งไม้ แมลงมากมาย
มีนกมีลิงมีสัตว์เลื้อยคลาน เป็นเหมือนบ้านพักพิง
ป่าเป็นสิ่งสำคัญ รักษ์ป่าบนโลกของเรา
รักษ์ป่า รักษ์ป่า ภูเขาของเราต้องมีต้นไม้
มายึดพื้นดิน รักษ์ป่า รักษ์ป่า
ที่ช่วยดูแลฝูงสัตว์ให้มีที่อยู่ รักษ์ป่า รักษ์ป่า
อาหารที่ได้มาจากต้นไม้ ทุกคนได้ทาน
รักษ์ป่า รักษ์ป่า ที่ช่วยดูแลโลกเราให้อุดมสมบูรณ์
เรา ทุกคน ส่งใจ ร่วมแรง
รักษ์ป่า โลกเรา ทุกคน มีความสุขใจ