Lyricist:    Composer:


*看你叨生作斯文 言语会通 做人成功
为何那会变甲这呢放荡四界块流浪
#看你叨做人漂撇 做事敢当 来去如风
为何今嘛那会看无你的满面笑容
△朋友的交陪甘著爱你兄我弟斗斗落去
朋友的交陪那像一杯红茶
有时清香讲是真正退火
有时谈天说地拢袂冤家 (拢袂冤家)
★谁人知 咱前辈讲的彼句话 阮不时拢嘛放治心肝底
乎人知 趁少年认真做工作 安慰自己贡献社会

*看你叨生作斯文 言语会通 做人成功
为何那会变甲这呢放荡四界块流浪
#看你叨做人漂撇 做事敢当 来去如风
为何今嘛那会看无你的满面笑容
△朋友的交陪甘著爱你兄我弟斗斗落去
朋友的交陪那像一杯红茶
有时清香讲是真正退火
有时谈天说地拢袂冤家 (拢袂冤家)
★谁人知 咱前辈讲的彼句话 阮不时拢嘛放治心肝底
乎人知 趁少年认真做工作 安慰自己贡献社会
★谁人知 咱前辈讲的彼句话 阮不时拢嘛放治心肝底
乎人知 趁少年认真做工作 安慰自己贡献社会
★谁人知 咱前辈讲的彼句话 阮不时拢嘛放治心肝底
乎人知 趁少年认真做工作 安慰自己贡献社会

咱前辈讲的彼句话

Preview Open KKBOX

Lyricist:    Composer:


*看你叨生作斯文 言语会通 做人成功
为何那会变甲这呢放荡四界块流浪
#看你叨做人漂撇 做事敢当 来去如风
为何今嘛那会看无你的满面笑容
△朋友的交陪甘著爱你兄我弟斗斗落去
朋友的交陪那像一杯红茶
有时清香讲是真正退火
有时谈天说地拢袂冤家 (拢袂冤家)
★谁人知 咱前辈讲的彼句话 阮不时拢嘛放治心肝底
乎人知 趁少年认真做工作 安慰自己贡献社会

*看你叨生作斯文 言语会通 做人成功
为何那会变甲这呢放荡四界块流浪
#看你叨做人漂撇 做事敢当 来去如风
为何今嘛那会看无你的满面笑容
△朋友的交陪甘著爱你兄我弟斗斗落去
朋友的交陪那像一杯红茶
有时清香讲是真正退火
有时谈天说地拢袂冤家 (拢袂冤家)
★谁人知 咱前辈讲的彼句话 阮不时拢嘛放治心肝底
乎人知 趁少年认真做工作 安慰自己贡献社会
★谁人知 咱前辈讲的彼句话 阮不时拢嘛放治心肝底
乎人知 趁少年认真做工作 安慰自己贡献社会
★谁人知 咱前辈讲的彼句话 阮不时拢嘛放治心肝底
乎人知 趁少年认真做工作 安慰自己贡献社会