Lyricist: 吳純芳   Composer: 吳純芳


啥人会当看破世界
一切拢是渐渐空
互我的心、互我的心
真正伤心

啥人会当看到真心
看到一切真实的疼
我的代志
欲讲互啥人来了解

啊啊~繁华的世界
我的真心啥人欲揲
不管我若随叼去
啥人囥心内

啊啊~繁华的世界
我的真心欲随叼去
失望的心
欲随叼位阁来徛起


啥人会当看透世界
一切拢是渐渐重
互我的信
互我的信
真正相信

啥人会当化解世界
化解一切伤心苦痛
互我的信
会当活伫永远平安

啊啊~繁华的世界
我的信心欲碎去
若无上帝来捉牢我会跋落去

啊啊~繁华的世界
我的信心若无徛在
失落的信
欲随叼位阁来徛起


啊啊~繁华的世界
我的真心啥人欲揲
不管我若随叼去
啥人囥心内

啊啊~繁华的世界
我的真心欲随叼去
失望的心
欲随叼位阁来徛起

啊啊~繁华的世界
我的信心欲碎去
若无上帝来捉牢我会跋落去

啊啊~繁华的世界
我的信心若无徛在
失落的信
欲随叼位阁来徛起

失落的信 欲从耶稣阁来徛起

繁华的世界

Preview Open KKBOX

Lyricist: 吳純芳   Composer: 吳純芳


啥人会当看破世界
一切拢是渐渐空
互我的心、互我的心
真正伤心

啥人会当看到真心
看到一切真实的疼
我的代志
欲讲互啥人来了解

啊啊~繁华的世界
我的真心啥人欲揲
不管我若随叼去
啥人囥心内

啊啊~繁华的世界
我的真心欲随叼去
失望的心
欲随叼位阁来徛起


啥人会当看透世界
一切拢是渐渐重
互我的信
互我的信
真正相信

啥人会当化解世界
化解一切伤心苦痛
互我的信
会当活伫永远平安

啊啊~繁华的世界
我的信心欲碎去
若无上帝来捉牢我会跋落去

啊啊~繁华的世界
我的信心若无徛在
失落的信
欲随叼位阁来徛起


啊啊~繁华的世界
我的真心啥人欲揲
不管我若随叼去
啥人囥心内

啊啊~繁华的世界
我的真心欲随叼去
失望的心
欲随叼位阁来徛起

啊啊~繁华的世界
我的信心欲碎去
若无上帝来捉牢我会跋落去

啊啊~繁华的世界
我的信心若无徛在
失落的信
欲随叼位阁来徛起

失落的信 欲从耶稣阁来徛起