Satoshi Imano, Masaru & Nobuyoshi, M.Fukuda, Kazuyoshi Shimamura, Jyume18, Joonil Bae, Fumihiro Hoshi, DJ Yuki, DJ44, Basara-ZA, Takehiro Okuyama, Phan Persie, Shin Nishimura, Daytona Team, Senmove Foto artis
Artis

Satoshi Imano, Masaru & Nobuyoshi, M.Fukuda, Kazuyoshi Shimamura, Jyume18, Joonil Bae, Fumihiro Hoshi, DJ Yuki, DJ44, Basara-ZA, Takehiro Okuyama, Phan Persie, Shin Nishimura, Daytona Team, Senmove