Lyricist: 白進法   Composer: 郭之儀


连一句贴心话 也不曾对阮表演
我不管你啦 甘讲你调故意假仙
连一朵玫瑰花 嘛不曾对阮表现
甘讲咱俩人 今生注定无缘

若无你阮的世界若像停水停电
未来的路 那通放阮泪涟涟
咱三日不见 像世界大战
啊因为因为你是关键
若无你阮的感情若像停水停电
在黑暗中 思念一遍又一遍
无论世情 会怎样演变
阮爱你的心 永远袂改变

连一句贴心话 也不曾对阮表演
我不管你啦 甘讲你调故意假仙
连一朵玫瑰花 嘛不曾对阮表现
甘讲咱俩人 今生注定无缘

若无你阮的世界若像停水停电
未来的路 那通放阮泪涟涟
咱三日不见 像世界大战
啊因为因为你是关键
若无你阮的感情若像停水停电
在黑暗中 思念一遍又一遍
无论世情 会怎样演变
阮爱你的心 永远袂改变

若无你阮的世界若像停水停电
未来的路 那通放阮泪涟涟
咱三日不见 像世界大战
啊因为因为你是关键
若无你阮的感情若像停水停电
在黑暗中 思念一遍又一遍
无论世情 会怎样演变
阮爱你的心 永远袂改变

贴心话

Preview Open KKBOX

Lyricist: 白進法   Composer: 郭之儀


连一句贴心话 也不曾对阮表演
我不管你啦 甘讲你调故意假仙
连一朵玫瑰花 嘛不曾对阮表现
甘讲咱俩人 今生注定无缘

若无你阮的世界若像停水停电
未来的路 那通放阮泪涟涟
咱三日不见 像世界大战
啊因为因为你是关键
若无你阮的感情若像停水停电
在黑暗中 思念一遍又一遍
无论世情 会怎样演变
阮爱你的心 永远袂改变

连一句贴心话 也不曾对阮表演
我不管你啦 甘讲你调故意假仙
连一朵玫瑰花 嘛不曾对阮表现
甘讲咱俩人 今生注定无缘

若无你阮的世界若像停水停电
未来的路 那通放阮泪涟涟
咱三日不见 像世界大战
啊因为因为你是关键
若无你阮的感情若像停水停电
在黑暗中 思念一遍又一遍
无论世情 会怎样演变
阮爱你的心 永远袂改变

若无你阮的世界若像停水停电
未来的路 那通放阮泪涟涟
咱三日不见 像世界大战
啊因为因为你是关键
若无你阮的感情若像停水停电
在黑暗中 思念一遍又一遍
无论世情 会怎样演变
阮爱你的心 永远袂改变