Lyricist: -   Composer: -

เหม่อมองท้องฟ้า เธอผ่านมาเมื่อใดก็ใจหวั่นๆ
เพราะเธอคนนั้น ช่างห่างไกลสูงสุดเกินจะคว้าไขว่

ได้พบได้เจอกันสักพัก เธอก็บินลับตา
และก็ไม่รู้ว่าจะมาอีกไหม

ถ้าหากว่าเธอไม่รังเกียจ ก็อยากให้เธอช่วยบินต่ำ
มันคงจะทำให้ชื่นฉ่ำ หากเธอเห็นใจ
ถ้าหากว่าเธอไม่ลำบาก แค่อยากให้เธอช่วยมาบ่อย
อย่าปล่อยให้ฉันต้องนั่งคอยได้ไหม

รู้ไม่มีทางขึ้นไปใกล้ๆ ตัวเธอ
รู้ดีเสมอ ตัวเรามันไม่มีวาสนา

ได้พบได้เจอกันสักพัก เธอก็บินลับตา
และก็ไม่รู้ว่าจะมาอีกไหม

ถ้าหากว่าเธอไม่รังเกียจ ก็อยากให้เธอช่วยบินต่ำ
มันคงจะทำให้ชื่นฉ่ำ หากเธอเห็นใจ
ถ้าหากว่าเธอไม่ลำบาก แค่อยากให้เธอช่วยมาบ่อย
อย่าปล่อยให้ฉันต้องนั่งคอยได้ไหม

ไม่กลัวปวดคอ ไม่กลัวปวดใจ
จะเป็นยังไงก็ช่าง ยังไงก็ยังจะมองแต่เธอ

ถ้าหากว่าเธอไม่รังเกียจ ก็อยากให้เธอช่วยบินต่ำ
มันคงจะทำให้ชื่นฉ่ำ หากเธอเห็นใจ
ถ้าหากว่าเธอไม่ลำบาก แค่อยากให้เธอช่วยมาบ่อย
อย่าปล่อยให้ฉันต้องนั่งคอยได้ไหม

ถ้าหากว่าเธอไม่รังเกียจ ก็อยากให้เธอช่วยบินต่ำ
มันคงจะทำให้ชื่นฉ่ำ หากเธอเห็นใจ
ถ้าหากว่าเธอไม่ลำบาก แค่อยากให้เธอช่วยมาบ่อย
อย่าปล่อยให้ฉันต้องนั่งคอยได้ไหม

เครื่องบิน

Preview Open KKBOX

Lyricist: -   Composer: -

เหม่อมองท้องฟ้า เธอผ่านมาเมื่อใดก็ใจหวั่นๆ
เพราะเธอคนนั้น ช่างห่างไกลสูงสุดเกินจะคว้าไขว่

ได้พบได้เจอกันสักพัก เธอก็บินลับตา
และก็ไม่รู้ว่าจะมาอีกไหม

ถ้าหากว่าเธอไม่รังเกียจ ก็อยากให้เธอช่วยบินต่ำ
มันคงจะทำให้ชื่นฉ่ำ หากเธอเห็นใจ
ถ้าหากว่าเธอไม่ลำบาก แค่อยากให้เธอช่วยมาบ่อย
อย่าปล่อยให้ฉันต้องนั่งคอยได้ไหม

รู้ไม่มีทางขึ้นไปใกล้ๆ ตัวเธอ
รู้ดีเสมอ ตัวเรามันไม่มีวาสนา

ได้พบได้เจอกันสักพัก เธอก็บินลับตา
และก็ไม่รู้ว่าจะมาอีกไหม

ถ้าหากว่าเธอไม่รังเกียจ ก็อยากให้เธอช่วยบินต่ำ
มันคงจะทำให้ชื่นฉ่ำ หากเธอเห็นใจ
ถ้าหากว่าเธอไม่ลำบาก แค่อยากให้เธอช่วยมาบ่อย
อย่าปล่อยให้ฉันต้องนั่งคอยได้ไหม

ไม่กลัวปวดคอ ไม่กลัวปวดใจ
จะเป็นยังไงก็ช่าง ยังไงก็ยังจะมองแต่เธอ

ถ้าหากว่าเธอไม่รังเกียจ ก็อยากให้เธอช่วยบินต่ำ
มันคงจะทำให้ชื่นฉ่ำ หากเธอเห็นใจ
ถ้าหากว่าเธอไม่ลำบาก แค่อยากให้เธอช่วยมาบ่อย
อย่าปล่อยให้ฉันต้องนั่งคอยได้ไหม

ถ้าหากว่าเธอไม่รังเกียจ ก็อยากให้เธอช่วยบินต่ำ
มันคงจะทำให้ชื่นฉ่ำ หากเธอเห็นใจ
ถ้าหากว่าเธอไม่ลำบาก แค่อยากให้เธอช่วยมาบ่อย
อย่าปล่อยให้ฉันต้องนั่งคอยได้ไหม