Lyricist: 6wing + 陳奐仁   Composer: 陳奐仁

乖小姐


点解要做乖乖女 唔准饮酒斋饮水
十二点前就要入睡 我怕我会未老先衰
(要斯文)要讲野细声讲野 唔准大声讲野
(要斯文)做小姐做乖小姐叫我做钟小姐

要客气要幼细要谦虚应对 还要去信个教至算乖女
(又继续要斯文)玩咁夜唔玩咁夜 我怕我会冇车
(要斯文)做小姐做乖小姐叫我做钟小姐

别让命运继续暗淡 放低抑郁未怕大众说 要兼顾 要乖LU
就让蜜运继续灿烂 放开压抑话爱就爱怕去兼顾(你当我系好女仔)
点乖LU(我唔识做好女仔)

要发泄要破戒叫杯酒喝醉 谁要放弃智慧变作乖女(你当我系好女仔)
(要斯文)俾你睇 做俾你睇 我系个乖女仔
(要斯文)乖女仔做乖女仔 乌低唔好咁低

别让命运继续暗淡 放低抑郁未怕大众说
要兼顾(点解要做好女仔) 要乖LU(无人钟意好女仔)
就让蜜运继续灿烂 放开压抑话爱就爱怕去兼顾(点解唔做坏女仔)
点乖LU(无人钟意坏女仔)

未算达过坏透的边界~YA 但再做错亦未算坏
大概太不设防的女孩 妈妈说非常奇怪
坏都未算得坏 无奈叫乖都不算乖

别让命运继续暗淡 放低抑郁未怕大众说
要兼顾(点解唔做好女仔) 要乖LU(妈妈钟意好女仔)
就让蜜运继续灿烂 放开压抑话爱就爱怕去兼顾(好人钟意坏女仔)
点乖LU(坏人钟意好女仔)

别让命运继续暗淡 放低抑郁未怕大众说
要兼顾(条仔钟意坏女仔) 要乖LU(我唔钟意坏女仔)
就让蜜运继续灿烂 放开压抑话爱就爱怕去兼顾(点解唔做坏女仔)
点乖LU(好在我系好女仔)


乖小姐

Preview Open KKBOX

Lyricist: 6wing + 陳奐仁   Composer: 陳奐仁

乖小姐


点解要做乖乖女 唔准饮酒斋饮水
十二点前就要入睡 我怕我会未老先衰
(要斯文)要讲野细声讲野 唔准大声讲野
(要斯文)做小姐做乖小姐叫我做钟小姐

要客气要幼细要谦虚应对 还要去信个教至算乖女
(又继续要斯文)玩咁夜唔玩咁夜 我怕我会冇车
(要斯文)做小姐做乖小姐叫我做钟小姐

别让命运继续暗淡 放低抑郁未怕大众说 要兼顾 要乖LU
就让蜜运继续灿烂 放开压抑话爱就爱怕去兼顾(你当我系好女仔)
点乖LU(我唔识做好女仔)

要发泄要破戒叫杯酒喝醉 谁要放弃智慧变作乖女(你当我系好女仔)
(要斯文)俾你睇 做俾你睇 我系个乖女仔
(要斯文)乖女仔做乖女仔 乌低唔好咁低

别让命运继续暗淡 放低抑郁未怕大众说
要兼顾(点解要做好女仔) 要乖LU(无人钟意好女仔)
就让蜜运继续灿烂 放开压抑话爱就爱怕去兼顾(点解唔做坏女仔)
点乖LU(无人钟意坏女仔)

未算达过坏透的边界~YA 但再做错亦未算坏
大概太不设防的女孩 妈妈说非常奇怪
坏都未算得坏 无奈叫乖都不算乖

别让命运继续暗淡 放低抑郁未怕大众说
要兼顾(点解唔做好女仔) 要乖LU(妈妈钟意好女仔)
就让蜜运继续灿烂 放开压抑话爱就爱怕去兼顾(好人钟意坏女仔)
点乖LU(坏人钟意好女仔)

别让命运继续暗淡 放低抑郁未怕大众说
要兼顾(条仔钟意坏女仔) 要乖LU(我唔钟意坏女仔)
就让蜜运继续灿烂 放开压抑话爱就爱怕去兼顾(点解唔做坏女仔)
点乖LU(好在我系好女仔)