Lyricist: 梁栢堅   Composer: Jerald 、李偉@RubberBand


编:Jerald
监:Jerald 、李伟@RubberBand

核武器 我要吓你哋 核武器 狂揿掣会四围飞 射喇喂 你买我怕未 吓到你哋半死

点样至会搞庆个骚 先俾我话事 识玩嘅人就系 会话鬼知
唔合理 出只牌 其实你点走出我圈套 无定向 黐线佬 再玩一舖

核武器 我要吓你哋 核武器 狂揿掣会四围飞 射喇喂 你买我怕未 吓到你哋半死

癫痫症发 即变躁郁 应该有月事 (我应该有月事) 氢弹发明就系 人类幼稚
唔顺眼 犬决先 然后揾支迫击炮炸烂 无定向 黐线佬 你点估到

核武器 我要炸你哋 射喇喂 狂射错炸中自己 独脚戏 无错我系肥 重到继续贴地

核武器 射喇喂 核武器 独脚戏 核武器 乱到痺 射喇喂 做套戏 做到尾 就冇气

無定向喪心病狂

Preview Open KKBOX

Lyricist: 梁栢堅   Composer: Jerald 、李偉@RubberBand


编:Jerald
监:Jerald 、李伟@RubberBand

核武器 我要吓你哋 核武器 狂揿掣会四围飞 射喇喂 你买我怕未 吓到你哋半死

点样至会搞庆个骚 先俾我话事 识玩嘅人就系 会话鬼知
唔合理 出只牌 其实你点走出我圈套 无定向 黐线佬 再玩一舖

核武器 我要吓你哋 核武器 狂揿掣会四围飞 射喇喂 你买我怕未 吓到你哋半死

癫痫症发 即变躁郁 应该有月事 (我应该有月事) 氢弹发明就系 人类幼稚
唔顺眼 犬决先 然后揾支迫击炮炸烂 无定向 黐线佬 你点估到

核武器 我要炸你哋 射喇喂 狂射错炸中自己 独脚戏 无错我系肥 重到继续贴地

核武器 射喇喂 核武器 独脚戏 核武器 乱到痺 射喇喂 做套戏 做到尾 就冇气