Lyricist: 林奕碩   Composer: 林奕碩


逐家拢仝款 有钱无稀罕
粪埽滇满满 无人去管

满腹的剉奸六挢
家己煞偷工减料
莫名其妙 莫名其妙
莫名其妙

逐家拢仝款 有钱无稀罕
粪埽滇满满 无人去管

逐家拢仝款 有钱无稀罕
粪埽滇满满 无人去管

满腹的剉奸六挢
家己煞偷工减料
莫名其妙 莫名其妙
莫名其妙

逐家拢仝款 有钱无稀罕
粪埽滇满满 无人去管

逐家拢仝款 (We Are All The Same)

Preview Open KKBOX

Lyricist: 林奕碩   Composer: 林奕碩


逐家拢仝款 有钱无稀罕
粪埽滇满满 无人去管

满腹的剉奸六挢
家己煞偷工减料
莫名其妙 莫名其妙
莫名其妙

逐家拢仝款 有钱无稀罕
粪埽滇满满 无人去管

逐家拢仝款 有钱无稀罕
粪埽滇满满 无人去管

满腹的剉奸六挢
家己煞偷工减料
莫名其妙 莫名其妙
莫名其妙

逐家拢仝款 有钱无稀罕
粪埽滇满满 无人去管