Lyricist: 엄기엽,엄기현   Composer: 엄기엽,엄기현


쌈바리 얀마헤야

Ya Ya Ya Ya 까따레뚜
Ya Ya Ya Ya 빠야까라루뚜
누와떼 누와따 누와떼라뚜

Ya Ya Ya Ya 까따레뚜
Ya Ya Ya Ya 빼끼라까루뚜
누와떼 누와따 누와떼라뚜

Ya Ya Ya Ya 까따레뚜
Ya Ya Ya Ya 빠야까라루뚜
누와떼 누와따 누와떼라뚜

Ya Ya Ya Ya 까따레뚜
Ya Ya Ya Ya 빼끼라까루뚜
누와떼 누와따 누와떼라뚜

째끼빠라 민니까뚜
빠라삐리 빠라뚜

삘레가리가리 라쿰바라뚜
삘레가리가리 쿰바뚜
삘레가리가리 레쿰바레뚜
삘레가리가리 알랄랄랄롱

삘레가리가리 니쿰바니뚜
삘레가리가리 쿰바뚜
삘레가리가리 자쿰바자뚜
삘레가리가리 쿰바뚜

삘레가리가리 라쿰바라뚜
삘레가리가리 쿰바뚜
삘레가리가리 레쿰바레뚜
삘레가리가리 알랄랄랄롱

삘레가리가리 니쿰바니뚜
삘레가리가리 쿰바뚜
삘레가리가리 자쿰바자뚜
삘레가리가리 쿰바뚜

Ppaya Cart

Preview Open KKBOX

Lyricist: 엄기엽,엄기현   Composer: 엄기엽,엄기현


쌈바리 얀마헤야

Ya Ya Ya Ya 까따레뚜
Ya Ya Ya Ya 빠야까라루뚜
누와떼 누와따 누와떼라뚜

Ya Ya Ya Ya 까따레뚜
Ya Ya Ya Ya 빼끼라까루뚜
누와떼 누와따 누와떼라뚜

Ya Ya Ya Ya 까따레뚜
Ya Ya Ya Ya 빠야까라루뚜
누와떼 누와따 누와떼라뚜

Ya Ya Ya Ya 까따레뚜
Ya Ya Ya Ya 빼끼라까루뚜
누와떼 누와따 누와떼라뚜

째끼빠라 민니까뚜
빠라삐리 빠라뚜

삘레가리가리 라쿰바라뚜
삘레가리가리 쿰바뚜
삘레가리가리 레쿰바레뚜
삘레가리가리 알랄랄랄롱

삘레가리가리 니쿰바니뚜
삘레가리가리 쿰바뚜
삘레가리가리 자쿰바자뚜
삘레가리가리 쿰바뚜

삘레가리가리 라쿰바라뚜
삘레가리가리 쿰바뚜
삘레가리가리 레쿰바레뚜
삘레가리가리 알랄랄랄롱

삘레가리가리 니쿰바니뚜
삘레가리가리 쿰바뚜
삘레가리가리 자쿰바자뚜
삘레가리가리 쿰바뚜