Lyricist: Gigo   Composer: 劉宗霖


编曲:血肉果汁机 / 艺级玩家
特别献声:刘凯宁(捏捏) / 陈媁婷

大门 咧讲话
壁砖 咧讲话
龙骨 咧讲话
怹咧讲过去
咱来听看觅

怹讲这厝有人咧跳舞
请阮免惊惶
咱拢好朋友咱拢生活做伙

攑椅头仔跂跤
浮伫空中的跤
Sisomi Sisomi Sisomi

攑椅头仔跂跤
浮伫空中的跤
Sisomi Sisomi Sisomi

攑椅头仔跂跤

跳舞 (Dancing in the air)

Preview Open KKBOX

Lyricist: Gigo   Composer: 劉宗霖


编曲:血肉果汁机 / 艺级玩家
特别献声:刘凯宁(捏捏) / 陈媁婷

大门 咧讲话
壁砖 咧讲话
龙骨 咧讲话
怹咧讲过去
咱来听看觅

怹讲这厝有人咧跳舞
请阮免惊惶
咱拢好朋友咱拢生活做伙

攑椅头仔跂跤
浮伫空中的跤
Sisomi Sisomi Sisomi

攑椅头仔跂跤
浮伫空中的跤
Sisomi Sisomi Sisomi

攑椅头仔跂跤