Lyricist: LMF   Composer: LMF

有佢教晓我地唔系东亚病夫
黄皮肤都可以做番自己
唔要跟人地抄人地黐人地 中国人
唔要睇死自己

有佢教晓我地唔系东亚病夫
黄皮肤都可以做番自己
唔要跟人地抄人地黐人地 中国人
唔要睇死自己

公元二千年中国五千年
六十年前呢度 曾经出过一个人
大家又知唔知道 佢又做过一D事
行过一条路 令到全世界o既人都知道
乜o野叫做中国人中国精神
佢拍过电影四五部 透过活动o既影像萤光幕上
前所未有o既动作速度 拳脚套路哲学角度
无分国度用现代o既电影制造
向全世界解释中国功夫文化
又行o左一条新o既道路
截拳道 大懒堂今次o系呢度
净系想你做番一个似样o既中国人
可以学人唔使下下抄人
至好就用心去消化人地点做
试下又问下呢度
点解又有一班失败o既人
唔支持自己人成日走去扮其他人

有佢教晓我地唔系东亚病夫
黄皮肤都可以做番自己
唔要跟人地抄人地黐人地 中国人
唔要睇死自己

有佢教晓我地唔系东亚病夫
黄皮肤都可以做番自己
唔要跟人地抄人地黐人地 中国人
唔要睇死自己

一个大中华 一个李小龙
无一个中国人唔为佢觉得骄傲
西洋拳剑柔道咏春北派堂腿十二路
各门各路各式各样 每一种招数
佢都用纸笔去纪录 纪录低
唔驶做乜o野门派o既徒弟
以无法为有法 你自己就系最好o既方法
要真正表达你本质
至系最积极o既武德

佢拣o左呢条路佢又行出o左呢一步
创立o左一套拳法叫做截拳道
佢o既主张做人要有自己o既态度
唔可以墨守成规就原地踏步
成日企响度 得个谂字又唔走去做
做 做 又谂o左条歪路
想做就去做 但就最紧要行条正路
就如截拳道 疗阴插眼佢一定唔做

唔要欺骗自己 扮假鬼唔三唔四
李小龙精神不死 中国人唔会忘记
唔要欺骗自己 扮假鬼唔三唔四
李小龙精神不死 中国人唔会忘记

你要知道我地中国人有乜唔好
我地五千年历史你有冇
为o左面子变成白色恐怖
你问心o个句你有冇
我想知道我地中国人有乜唔好
你话我封闭 我话我有分数
为世界贡献又有乜唔好
系每个人最基本你做到

有佢教晓我地唔系东亚病夫
黄皮肤都可以做番自己
唔要跟人地抄人地黐人地 中国人
唔要睇死自己

有佢教晓我地唔系东亚病夫
黄皮肤都可以做番自己
唔要跟人地抄人地黐人地 中国人
唔要睇死自己

有佢教晓我地唔系东亚病夫
黄皮肤都可以做番自己
唔要跟人地抄人地黐人地 中国人
唔要睇死自己

有佢教晓我地唔系东亚病夫
黄皮肤都可以做番自己
唔要跟人地抄人地黐人地 中国人
唔要睇死自己

1127

Preview Open KKBOX

Lyricist: LMF   Composer: LMF

有佢教晓我地唔系东亚病夫
黄皮肤都可以做番自己
唔要跟人地抄人地黐人地 中国人
唔要睇死自己

有佢教晓我地唔系东亚病夫
黄皮肤都可以做番自己
唔要跟人地抄人地黐人地 中国人
唔要睇死自己

公元二千年中国五千年
六十年前呢度 曾经出过一个人
大家又知唔知道 佢又做过一D事
行过一条路 令到全世界o既人都知道
乜o野叫做中国人中国精神
佢拍过电影四五部 透过活动o既影像萤光幕上
前所未有o既动作速度 拳脚套路哲学角度
无分国度用现代o既电影制造
向全世界解释中国功夫文化
又行o左一条新o既道路
截拳道 大懒堂今次o系呢度
净系想你做番一个似样o既中国人
可以学人唔使下下抄人
至好就用心去消化人地点做
试下又问下呢度
点解又有一班失败o既人
唔支持自己人成日走去扮其他人

有佢教晓我地唔系东亚病夫
黄皮肤都可以做番自己
唔要跟人地抄人地黐人地 中国人
唔要睇死自己

有佢教晓我地唔系东亚病夫
黄皮肤都可以做番自己
唔要跟人地抄人地黐人地 中国人
唔要睇死自己

一个大中华 一个李小龙
无一个中国人唔为佢觉得骄傲
西洋拳剑柔道咏春北派堂腿十二路
各门各路各式各样 每一种招数
佢都用纸笔去纪录 纪录低
唔驶做乜o野门派o既徒弟
以无法为有法 你自己就系最好o既方法
要真正表达你本质
至系最积极o既武德

佢拣o左呢条路佢又行出o左呢一步
创立o左一套拳法叫做截拳道
佢o既主张做人要有自己o既态度
唔可以墨守成规就原地踏步
成日企响度 得个谂字又唔走去做
做 做 又谂o左条歪路
想做就去做 但就最紧要行条正路
就如截拳道 疗阴插眼佢一定唔做

唔要欺骗自己 扮假鬼唔三唔四
李小龙精神不死 中国人唔会忘记
唔要欺骗自己 扮假鬼唔三唔四
李小龙精神不死 中国人唔会忘记

你要知道我地中国人有乜唔好
我地五千年历史你有冇
为o左面子变成白色恐怖
你问心o个句你有冇
我想知道我地中国人有乜唔好
你话我封闭 我话我有分数
为世界贡献又有乜唔好
系每个人最基本你做到

有佢教晓我地唔系东亚病夫
黄皮肤都可以做番自己
唔要跟人地抄人地黐人地 中国人
唔要睇死自己

有佢教晓我地唔系东亚病夫
黄皮肤都可以做番自己
唔要跟人地抄人地黐人地 中国人
唔要睇死自己

有佢教晓我地唔系东亚病夫
黄皮肤都可以做番自己
唔要跟人地抄人地黐人地 中国人
唔要睇死自己

有佢教晓我地唔系东亚病夫
黄皮肤都可以做番自己
唔要跟人地抄人地黐人地 中国人
唔要睇死自己