Lyricist: 林志立   Composer: 林志立


阮行伫这片草地 心内坚定的想要改变
日头赤燄底晒 脚底还是感觉很松适
牵著阮的心肝宝贝 心内坚定伊的未来会好好去飞
阮坚定恩望 把握进步的机会

南方 青色的山陪阮艰苦过
田中 田梗的草乎咱脚踏实地
妳的面容 阮相信把握就是咱的
这片草地 乎咱完整的交给乎咱的细小

恁走伫这片草地 阮心里坚定的想欲改变
日头赤燄底晒 交给阮来照顾这片土地
牵著恁的心肝宝贝 心内坚定未来一定会好好去飞
阮坚定恩望 创作进步的机会

南方 青色的山陪咱作伙
田中 田梗的路乎咱脚踏实地
看到恁的面容 阮相信把握就是咱的
这片草地 乎阮来照顾 完整的还乎咱的细小

南方 青色的山陪阮艰苦过
田中 田梗的草乎咱脚踏实地
南方 青色的山陪咱作伙
田中 田梗的路乎咱脚踏实地

草地踏实

Preview Open KKBOX

Lyricist: 林志立   Composer: 林志立


阮行伫这片草地 心内坚定的想要改变
日头赤燄底晒 脚底还是感觉很松适
牵著阮的心肝宝贝 心内坚定伊的未来会好好去飞
阮坚定恩望 把握进步的机会

南方 青色的山陪阮艰苦过
田中 田梗的草乎咱脚踏实地
妳的面容 阮相信把握就是咱的
这片草地 乎咱完整的交给乎咱的细小

恁走伫这片草地 阮心里坚定的想欲改变
日头赤燄底晒 交给阮来照顾这片土地
牵著恁的心肝宝贝 心内坚定未来一定会好好去飞
阮坚定恩望 创作进步的机会

南方 青色的山陪咱作伙
田中 田梗的路乎咱脚踏实地
看到恁的面容 阮相信把握就是咱的
这片草地 乎阮来照顾 完整的还乎咱的细小

南方 青色的山陪阮艰苦过
田中 田梗的草乎咱脚踏实地
南方 青色的山陪咱作伙
田中 田梗的路乎咱脚踏实地