Lyricist: -   Composer: -

เราไม่เคยตั้งใจ จะทำให้ใครต่อใครเขารำคาญ
รออีกเพียงไม่นาน อะไรที่เราได้ทำนั้นคงดี
เพียงให้โอกาสเราสักครั้ง ให้ทำตามความฝันสักที
แม้ว่าในวันนี้เรายังไม่เก่ง ขอลองได้ไหม
คนไม่ทำอะไร ไม่เคยต้องเจอความผิดหวังอะไร
คนที่ทำอะไร ที่ทำลงไปเกินผิดพลั้งคงมี
เราก็เป็นแค่คนที่ยังไม่เป็นก็เลยขอสักที
มันจะดีไม่ดี เราก็ต้องเสี่ยง ขอลองสักครั้ง
ก็เพราะว่าเรายังมือใหม่ ยังเป็นคนใหม่ ต้องขออภัยที่ยังไม่รู้
ก็เพราะไม่ยอมไม่เป็นคนเก่า ไม่อยากจะนอนเฉยอยู่
แค่อยากลองดูให้รู้ด้วยตัวเอง
เราจะลูกจะล้มจะซมจะซานอยู่อย่างนี้ไม่นาน
เราให้ความผิดเป็นสะพานที่เราต้องข้ามผ่านพ้นมันไป
I see the fast train through the tunnel.
Keep your head up high on your trouble.
(I wonder) Why all my friends enjoy these puzzles?
(They said) Use that “brain-muscle,” you’ll become.
A Q-u-a-l-i-t-y people!

มือใหม่

Preview Open KKBOX

Lyricist: -   Composer: -

เราไม่เคยตั้งใจ จะทำให้ใครต่อใครเขารำคาญ
รออีกเพียงไม่นาน อะไรที่เราได้ทำนั้นคงดี
เพียงให้โอกาสเราสักครั้ง ให้ทำตามความฝันสักที
แม้ว่าในวันนี้เรายังไม่เก่ง ขอลองได้ไหม
คนไม่ทำอะไร ไม่เคยต้องเจอความผิดหวังอะไร
คนที่ทำอะไร ที่ทำลงไปเกินผิดพลั้งคงมี
เราก็เป็นแค่คนที่ยังไม่เป็นก็เลยขอสักที
มันจะดีไม่ดี เราก็ต้องเสี่ยง ขอลองสักครั้ง
ก็เพราะว่าเรายังมือใหม่ ยังเป็นคนใหม่ ต้องขออภัยที่ยังไม่รู้
ก็เพราะไม่ยอมไม่เป็นคนเก่า ไม่อยากจะนอนเฉยอยู่
แค่อยากลองดูให้รู้ด้วยตัวเอง
เราจะลูกจะล้มจะซมจะซานอยู่อย่างนี้ไม่นาน
เราให้ความผิดเป็นสะพานที่เราต้องข้ามผ่านพ้นมันไป
I see the fast train through the tunnel.
Keep your head up high on your trouble.
(I wonder) Why all my friends enjoy these puzzles?
(They said) Use that “brain-muscle,” you’ll become.
A Q-u-a-l-i-t-y people!