Lyricist: 俞琤   Composer: 曾路得


覓理想,為理想,共你齊心找理想,不畏難,尋求人生的意義。
受創傷,被創傷,遇到疑難仍舊上,不怕睏倦,不怕旅途受挫折。
莫計獎,莫計賞,預計成功可永享,需苦幹,勤勞遲早得價值。
具信心,備信心,定要明瞭前路向,不分晝夜,不分雨晴除路障。

悠悠長歲月,得失不必怨,際遇有萬轉千回。
唯求能照耀,此生不枉過,今天我當奮力去幹。

覓理想,為理想,共你齊心找理想,不畏難,尋求人生的意義。
具信心,備信心,定要明瞭前路向,不分晝夜,不分雨晴隨路障。
悠悠長歲月,得失不必怨,際遇有萬轉千回。
唯求能照耀,此生不枉過,今天我多奮力去幹。

悠悠長歲月,得失不必怨,際遇有萬轉千回,
唯求能照耀,此生不枉過,今天我多奮力去幹。
悠悠長歲月,得失不必怨,際遇有萬轉千回,
唯求能照耀,此生不枉過,今天我多奮力去幹。

共你觅理想 - 二台精神

Preview Open KKBOX

Lyricist: 俞琤   Composer: 曾路得


覓理想,為理想,共你齊心找理想,不畏難,尋求人生的意義。
受創傷,被創傷,遇到疑難仍舊上,不怕睏倦,不怕旅途受挫折。
莫計獎,莫計賞,預計成功可永享,需苦幹,勤勞遲早得價值。
具信心,備信心,定要明瞭前路向,不分晝夜,不分雨晴除路障。

悠悠長歲月,得失不必怨,際遇有萬轉千回。
唯求能照耀,此生不枉過,今天我當奮力去幹。

覓理想,為理想,共你齊心找理想,不畏難,尋求人生的意義。
具信心,備信心,定要明瞭前路向,不分晝夜,不分雨晴隨路障。
悠悠長歲月,得失不必怨,際遇有萬轉千回。
唯求能照耀,此生不枉過,今天我多奮力去幹。

悠悠長歲月,得失不必怨,際遇有萬轉千回,
唯求能照耀,此生不枉過,今天我多奮力去幹。
悠悠長歲月,得失不必怨,際遇有萬轉千回,
唯求能照耀,此生不枉過,今天我多奮力去幹。