Lyricist: LMF   Composer: LMF

你有几硬几硬几硬 (你估我)怕你呀
你有几假几假几假 (你估我)怕你呀
你有几大几大几大 (你估我)怕你呀
唔系怕你有乜 我地唔系好恰

冲突 就会有好多种
够胆同你撑 因为我地有种
你可能有D o野但系唔系老冯
人少少o系度我都唔怕比你做
小事化大 呢度就唔到你话大
无事生非 以为D人唔理一味作大
我地大不了揽住一齐死
你咪自己呃自己 衰左一味靠赖

钟意懒型 钟意扮劲
识少少扮代表系你o既造型
衰就要认 打要企定
大懒堂最增人无料到又要扮劲
喂 唔好俾佢地走
佢呢种人正一门口狗
做错o野剩系识得揾借口
我要打救你条友 塞住你地把口

你有几硬几硬几硬 (你估我)怕你呀
你有几假几假几假 (你估我)怕你呀
你有几大几大几大 (你估我)怕你呀
唔系怕你有乜 我地唔系好恰

你有几硬几硬几硬 (你估我)怕你呀
你有几假几假几假 (你估我)怕你呀
你有几大几大几大 (你估我)怕你呀
唔系怕你有乜 我地唔系好恰

超 呢度d人睇o野不嬲都唔清唔楚
做多错多唔做唔错 钟意就将错就错
我地读书唔多 你唔好当我傻
大懒堂 够姜系度大大声讲
大人卑鄙 细路跟住会无知
社会风气 无脑o既人俾佢迷住
只要相信有道理 撑住射住
六百万人 人群里面顶得住
你无知 仲要我跟你扮白痴
我唔知 我做紧我想做o既事
我o既事只不过系小小心愿
回归返去单单纯纯既日子

点解你咁冇原则 有著数就叫你扮狗都得
喂 点解要听佢乱up 车大炮你又信到十足十

你有几硬几硬几硬 (你估我)怕你呀
你有几假几假几假 (你估我)怕你呀
你有几大几大几大 (你估我)怕你呀
唔系怕你有乜 我地唔系好恰

你有几硬几硬几硬 (你估我)怕你呀
你有几假几假几假 (你估我)怕你呀
你有几大几大几大 (你估我)怕你呀
唔系怕你有乜 我地唔系好恰

你有几硬几硬几硬 (你估我)怕你呀
你有几假几假几假 (你估我)怕你呀
你有几大几大几大 (你估我)怕你呀
唔系怕你有乜 我地唔系好恰

你有几硬几硬几硬 (你估我)怕你呀
你有几假几假几假 (你估我)怕你呀
你有几大几大几大 (你估我)怕你呀
唔系怕你有乜 我地唔系好恰

你有几硬几硬几硬 (你估我)怕你呀
你有几假几假几假 (你估我)怕你呀
你有几大几大几大 (你估我)怕你呀
唔系怕你有乜 我地唔系好恰

你有几硬几硬几硬 (你估我)怕你呀
你有几假几假几假 (你估我)怕你呀
你有几大几大几大 (你估我)怕你呀
唔系怕你有乜 我地唔系好恰 我地唔系好恰

YYYY

Preview Open KKBOX

Lyricist: LMF   Composer: LMF

你有几硬几硬几硬 (你估我)怕你呀
你有几假几假几假 (你估我)怕你呀
你有几大几大几大 (你估我)怕你呀
唔系怕你有乜 我地唔系好恰

冲突 就会有好多种
够胆同你撑 因为我地有种
你可能有D o野但系唔系老冯
人少少o系度我都唔怕比你做
小事化大 呢度就唔到你话大
无事生非 以为D人唔理一味作大
我地大不了揽住一齐死
你咪自己呃自己 衰左一味靠赖

钟意懒型 钟意扮劲
识少少扮代表系你o既造型
衰就要认 打要企定
大懒堂最增人无料到又要扮劲
喂 唔好俾佢地走
佢呢种人正一门口狗
做错o野剩系识得揾借口
我要打救你条友 塞住你地把口

你有几硬几硬几硬 (你估我)怕你呀
你有几假几假几假 (你估我)怕你呀
你有几大几大几大 (你估我)怕你呀
唔系怕你有乜 我地唔系好恰

你有几硬几硬几硬 (你估我)怕你呀
你有几假几假几假 (你估我)怕你呀
你有几大几大几大 (你估我)怕你呀
唔系怕你有乜 我地唔系好恰

超 呢度d人睇o野不嬲都唔清唔楚
做多错多唔做唔错 钟意就将错就错
我地读书唔多 你唔好当我傻
大懒堂 够姜系度大大声讲
大人卑鄙 细路跟住会无知
社会风气 无脑o既人俾佢迷住
只要相信有道理 撑住射住
六百万人 人群里面顶得住
你无知 仲要我跟你扮白痴
我唔知 我做紧我想做o既事
我o既事只不过系小小心愿
回归返去单单纯纯既日子

点解你咁冇原则 有著数就叫你扮狗都得
喂 点解要听佢乱up 车大炮你又信到十足十

你有几硬几硬几硬 (你估我)怕你呀
你有几假几假几假 (你估我)怕你呀
你有几大几大几大 (你估我)怕你呀
唔系怕你有乜 我地唔系好恰

你有几硬几硬几硬 (你估我)怕你呀
你有几假几假几假 (你估我)怕你呀
你有几大几大几大 (你估我)怕你呀
唔系怕你有乜 我地唔系好恰

你有几硬几硬几硬 (你估我)怕你呀
你有几假几假几假 (你估我)怕你呀
你有几大几大几大 (你估我)怕你呀
唔系怕你有乜 我地唔系好恰

你有几硬几硬几硬 (你估我)怕你呀
你有几假几假几假 (你估我)怕你呀
你有几大几大几大 (你估我)怕你呀
唔系怕你有乜 我地唔系好恰

你有几硬几硬几硬 (你估我)怕你呀
你有几假几假几假 (你估我)怕你呀
你有几大几大几大 (你估我)怕你呀
唔系怕你有乜 我地唔系好恰

你有几硬几硬几硬 (你估我)怕你呀
你有几假几假几假 (你估我)怕你呀
你有几大几大几大 (你估我)怕你呀
唔系怕你有乜 我地唔系好恰 我地唔系好恰