Lyricist:    Composer:快来到这 真正好七桃 风景真美丽
这有善良的老百姓 热情的人情味
来泡茶 吃饱袂 你吃饱袂

多谢来到这 做伙入来坐 海涌真美丽
这有凤梨释迦 趣味的人情味
来跳舞 来唱歌 咱来唱歌

庙会真闹热 夜市仔人真济
四界拢是充满土地力量 骨力ㄟ做事人
传统的祭典 国际化的艺术
四界拢是充满在地气味 顶真ㄟ赚甲人

美丽啊 不美丽 月娘弯弯 面啊红红
美丽啊 美不美丽 起甲高高 笑阮番番


咱拢住底这 咱会有孩子 咱拢甲惜命命
虽然热天有风台 三不五时做地震
咱欲留乎啥 怹就得到啥 伊甘拢呒惊

美丽啊 不美丽 月娘弯弯 面啊红红
美丽啊 美不美丽 起甲高高 笑阮番番

美丽啊 不美丽 月娘弯弯 面啊红红
美丽啊 美不美丽 起甲高高 笑阮番番

美丽啊 不美丽 月娘弯弯 面啊红红
美丽啊 美不美丽 起甲高高 笑阮番番

美丽啊! (Beautiful!)

Preview Open KKBOX

Lyricist:    Composer:快来到这 真正好七桃 风景真美丽
这有善良的老百姓 热情的人情味
来泡茶 吃饱袂 你吃饱袂

多谢来到这 做伙入来坐 海涌真美丽
这有凤梨释迦 趣味的人情味
来跳舞 来唱歌 咱来唱歌

庙会真闹热 夜市仔人真济
四界拢是充满土地力量 骨力ㄟ做事人
传统的祭典 国际化的艺术
四界拢是充满在地气味 顶真ㄟ赚甲人

美丽啊 不美丽 月娘弯弯 面啊红红
美丽啊 美不美丽 起甲高高 笑阮番番


咱拢住底这 咱会有孩子 咱拢甲惜命命
虽然热天有风台 三不五时做地震
咱欲留乎啥 怹就得到啥 伊甘拢呒惊

美丽啊 不美丽 月娘弯弯 面啊红红
美丽啊 美不美丽 起甲高高 笑阮番番

美丽啊 不美丽 月娘弯弯 面啊红红
美丽啊 美不美丽 起甲高高 笑阮番番

美丽啊 不美丽 月娘弯弯 面啊红红
美丽啊 美不美丽 起甲高高 笑阮番番