Lyricist: 林志立   Composer: 林志立


亲像娘仔丝的头鬃 拍毋见一丝嘛会毋甘
目睭亲像天星伫闪 连月娘嘛走去藏
甘是那困那眠梦 你若落眠世界嘛毋敢振动
不敢大力共你揽 嘛烦恼你醒来揣无人

饲你三年像过三十冬 逐工浅眠袂赴眠梦
你七坐八爬九发牙 我七老八十袂振动
妈妈疼你是一世人 老爸的教示是毋通放
若已经无力共你揽 你著爱有孝我伫彼一工
我的心肝啊红婴仔 永远袂后悔你来阮兜
但是我真正毋知影 日子会遮尔袂轻松
我的心肝啊红婴仔 甘愿为你风吹大雨淋
因为有你我才知影 爱你比性命较重

我的心肝啊红婴仔 永远袂后悔你来阮兜
但是我真正毋知影 日子会遮尔袂轻松
我的心肝啊红婴仔 甘愿为你风吹大雨淋
因为有你我才知影 爱你比性命较重

红婴仔 (New born)

Preview Open KKBOX

Lyricist: 林志立   Composer: 林志立


亲像娘仔丝的头鬃 拍毋见一丝嘛会毋甘
目睭亲像天星伫闪 连月娘嘛走去藏
甘是那困那眠梦 你若落眠世界嘛毋敢振动
不敢大力共你揽 嘛烦恼你醒来揣无人

饲你三年像过三十冬 逐工浅眠袂赴眠梦
你七坐八爬九发牙 我七老八十袂振动
妈妈疼你是一世人 老爸的教示是毋通放
若已经无力共你揽 你著爱有孝我伫彼一工
我的心肝啊红婴仔 永远袂后悔你来阮兜
但是我真正毋知影 日子会遮尔袂轻松
我的心肝啊红婴仔 甘愿为你风吹大雨淋
因为有你我才知影 爱你比性命较重

我的心肝啊红婴仔 永远袂后悔你来阮兜
但是我真正毋知影 日子会遮尔袂轻松
我的心肝啊红婴仔 甘愿为你风吹大雨淋
因为有你我才知影 爱你比性命较重