Lyricist: 武雄、杜忻恬   Composer: 張三、杜忻恬


仝款的天气 仝款的一工
仝款的城市 仝款的龌龊
仝款彼阵人 仝款逐工冤
穿裙无穿裙 嫁翁无嫁翁

仝款的世界 仝款足白目
仝款的新闻 仝款拢白贼
仝款的社会 仝款无办法
假仙的假仙 落漆的落漆

我毋知欲按怎 继续活落去
但是我这马 犹阁无想欲死
我毋知欲按怎 继续阁爱你
但是我知影 我无爱这款的日子

我毋知欲按怎 继续活落去
但是我这马 犹阁无想欲死
我毋知欲按怎 继续阁爱你
但是你毋知影 我有外铁齿

仝款的痟戏 仝款足吵闹
仝款的网路 仝款真假敖
仝款的情歌 仝款彼个调
无情的无情 无聊的无聊

仝款的热天 仝款无元气
仝款的三顿 仝款无滋味
仝款的生活 仝款毋免有你
结束就结束 放弃就放弃

我毋知欲按怎 继续活落去
但是我这马 犹阁无想欲死
我毋知欲按怎 继续阁爱你
但是我知影 我无爱这款的日子

我毋知欲按怎 继续活落去
但是我这马 犹阁无想欲死
我毋知欲按怎 继续阁爱你
但是你毋知影 我有外铁齿

无位的公车 无奈的排队
无伴的暗暝 无聊的城市
无色的胭脂 无味的泡面
无声的音乐 无人的party

我毋知欲按怎 继续活落去
但是我这马 犹阁无想欲死
我毋知欲按怎 继续阁爱你
但是我知影 我无爱这款的日子

我毋知欲按怎 继续活落去
但是我这马 犹阁无想欲死
我毋知欲按怎 继续阁爱你
但是你毋知影 但是你毋知影
但是你毋知影
我有外爱你

铁齿

Preview Open KKBOX

Lyricist: 武雄、杜忻恬   Composer: 張三、杜忻恬


仝款的天气 仝款的一工
仝款的城市 仝款的龌龊
仝款彼阵人 仝款逐工冤
穿裙无穿裙 嫁翁无嫁翁

仝款的世界 仝款足白目
仝款的新闻 仝款拢白贼
仝款的社会 仝款无办法
假仙的假仙 落漆的落漆

我毋知欲按怎 继续活落去
但是我这马 犹阁无想欲死
我毋知欲按怎 继续阁爱你
但是我知影 我无爱这款的日子

我毋知欲按怎 继续活落去
但是我这马 犹阁无想欲死
我毋知欲按怎 继续阁爱你
但是你毋知影 我有外铁齿

仝款的痟戏 仝款足吵闹
仝款的网路 仝款真假敖
仝款的情歌 仝款彼个调
无情的无情 无聊的无聊

仝款的热天 仝款无元气
仝款的三顿 仝款无滋味
仝款的生活 仝款毋免有你
结束就结束 放弃就放弃

我毋知欲按怎 继续活落去
但是我这马 犹阁无想欲死
我毋知欲按怎 继续阁爱你
但是我知影 我无爱这款的日子

我毋知欲按怎 继续活落去
但是我这马 犹阁无想欲死
我毋知欲按怎 继续阁爱你
但是你毋知影 我有外铁齿

无位的公车 无奈的排队
无伴的暗暝 无聊的城市
无色的胭脂 无味的泡面
无声的音乐 无人的party

我毋知欲按怎 继续活落去
但是我这马 犹阁无想欲死
我毋知欲按怎 继续阁爱你
但是我知影 我无爱这款的日子

我毋知欲按怎 继续活落去
但是我这马 犹阁无想欲死
我毋知欲按怎 继续阁爱你
但是你毋知影 但是你毋知影
但是你毋知影
我有外爱你