Lyricist: apr21iL   Composer: Buddha

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา
พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ
สะวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม
ธัมมัง นะมัสสามิ
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
สังฆัง นะมามิ

พระผู้มีพระภาคเจ้า เป็นพระอรหันต์ ดับแล้วซึ่งเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิง ตรัสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เอง
ข้าพเจ้าขออภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้า ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน
พระธรรม เป็นธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้า ตรัสไว้ดีแล้ว
ข้าพเจ้าขอนมัสการซึ่งพระธรรม
พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า ประฟฤติปฏิบัติดีแล้ว
ข้าพเจ้าขอกราบไหว้ซึ่งพระสงฆ์

เพลงบทสวดสรรเสริญพระรัตนตรัย

Preview Open KKBOX

Lyricist: apr21iL   Composer: Buddha

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา
พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ
สะวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม
ธัมมัง นะมัสสามิ
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
สังฆัง นะมามิ

พระผู้มีพระภาคเจ้า เป็นพระอรหันต์ ดับแล้วซึ่งเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิง ตรัสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เอง
ข้าพเจ้าขออภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้า ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน
พระธรรม เป็นธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้า ตรัสไว้ดีแล้ว
ข้าพเจ้าขอนมัสการซึ่งพระธรรม
พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า ประฟฤติปฏิบัติดีแล้ว
ข้าพเจ้าขอกราบไหว้ซึ่งพระสงฆ์