Lyricist: 台灣北部唸謠   Composer: 林福裕


天黑黑欲落雨,阿公仔举锄头欲掘芋,
天黑黑欲落雨,阿公仔举锄头欲掘芋,掘啊掘,掘啊掘,
掘著一尾旋鰡鼓,咿呀嘿嘟真正趣味。

天黑黑欲落雨,阿公仔举锄头欲掘芋,掘啊掘,掘啊掘,
掘著一尾旋鰡鼓,咿呀嘿嘟真正趣味。

阿公仔欲煮咸,阿嬷欲煮淡,
俩个相扑来弄破鼎,咿呀嘿嘟隆咚叱咚呛,哇哈哈。

阿公仔欲煮咸,阿嬷欲煮淡,
阿公仔欲煮咸,阿嬷欲煮淡,
俩个相扑来弄破鼎,咿呀嘿嘟隆咚叱咚呛,哇哈哈。

天黑黑欲落雨,阿公仔举锄头欲掘芋,
天黑黑欲落雨,阿公仔举锄头欲掘芋,掘啊掘,掘啊掘,
掘著一尾旋鰡鼓,咿呀嘿嘟真正趣味。

天黑黑欲落雨,阿公仔举锄头欲掘芋,掘啊掘,掘啊掘,
掘著一尾旋鰡鼓,咿呀嘿嘟真正趣味。

阿公仔欲煮咸,阿嬷欲煮淡,
俩个相扑来弄破鼎,咿呀嘿嘟隆咚叱咚呛,哇哈哈。

阿公仔欲煮咸,阿嬷欲煮淡,
阿公仔欲煮咸,阿嬷欲煮淡,
俩个相扑来弄破鼎 弄破鼎 弄破鼎,咿呀嘿嘟隆咚叱咚呛,
哇哈哈 哇哈哈 哇哈哈。

天黑黑

Preview Open KKBOX

Lyricist: 台灣北部唸謠   Composer: 林福裕


天黑黑欲落雨,阿公仔举锄头欲掘芋,
天黑黑欲落雨,阿公仔举锄头欲掘芋,掘啊掘,掘啊掘,
掘著一尾旋鰡鼓,咿呀嘿嘟真正趣味。

天黑黑欲落雨,阿公仔举锄头欲掘芋,掘啊掘,掘啊掘,
掘著一尾旋鰡鼓,咿呀嘿嘟真正趣味。

阿公仔欲煮咸,阿嬷欲煮淡,
俩个相扑来弄破鼎,咿呀嘿嘟隆咚叱咚呛,哇哈哈。

阿公仔欲煮咸,阿嬷欲煮淡,
阿公仔欲煮咸,阿嬷欲煮淡,
俩个相扑来弄破鼎,咿呀嘿嘟隆咚叱咚呛,哇哈哈。

天黑黑欲落雨,阿公仔举锄头欲掘芋,
天黑黑欲落雨,阿公仔举锄头欲掘芋,掘啊掘,掘啊掘,
掘著一尾旋鰡鼓,咿呀嘿嘟真正趣味。

天黑黑欲落雨,阿公仔举锄头欲掘芋,掘啊掘,掘啊掘,
掘著一尾旋鰡鼓,咿呀嘿嘟真正趣味。

阿公仔欲煮咸,阿嬷欲煮淡,
俩个相扑来弄破鼎,咿呀嘿嘟隆咚叱咚呛,哇哈哈。

阿公仔欲煮咸,阿嬷欲煮淡,
阿公仔欲煮咸,阿嬷欲煮淡,
俩个相扑来弄破鼎 弄破鼎 弄破鼎,咿呀嘿嘟隆咚叱咚呛,
哇哈哈 哇哈哈 哇哈哈。