Lyricist: 郭樹楷   Composer: 孫敬凡 編曲:尤景仰

☆ ☆ ☆
☆ ☆


阮的情 阮的爱 阮的眼泪亲像海 有谁人会冻知影阮心内
满腹的忧愁 满腹的忿慨 让人抛弃的悲哀

寂寞人 走天涯 四处走闯这世界 只有冷风替阮块感慨
甘知阮心内犹原块等待 等待无情的人倒返来

阮的爱 敢是无将来
阮的人 痴情在等待

***

性情坏 有气派 虚情对待阮不要 不通花言巧语对阮来伤害
甘知阮心内 也有女性的色彩 不通搁糟蹋阮的爱

寂寞人 走天涯 四处走闯这世界 只有冷风替阮块感慨
甘知阮心内犹原块等待 等待无情的人倒返来

阮的爱 敢是那青菜
阮的人 甘说多丑

**

性情坏 有气派 虚情对待阮不要 不通花言巧语对阮来伤害
甘知阮心内 也有女性的色彩 不通搁糟蹋阮的爱

寂寞人 走天涯 四处走闯这世界 只有冷风替阮块感慨
甘知阮心内犹原块等待 等待无情的人倒返来

阮的爱 敢是那青菜
阮的人 甘说多丑
痴情花 - 中視M<霹靂狂刀>片尾歌曲

Preview Open KKBOX

Lyricist: 郭樹楷   Composer: 孫敬凡 編曲:尤景仰

☆ ☆ ☆
☆ ☆


阮的情 阮的爱 阮的眼泪亲像海 有谁人会冻知影阮心内
满腹的忧愁 满腹的忿慨 让人抛弃的悲哀

寂寞人 走天涯 四处走闯这世界 只有冷风替阮块感慨
甘知阮心内犹原块等待 等待无情的人倒返来

阮的爱 敢是无将来
阮的人 痴情在等待

***

性情坏 有气派 虚情对待阮不要 不通花言巧语对阮来伤害
甘知阮心内 也有女性的色彩 不通搁糟蹋阮的爱

寂寞人 走天涯 四处走闯这世界 只有冷风替阮块感慨
甘知阮心内犹原块等待 等待无情的人倒返来

阮的爱 敢是那青菜
阮的人 甘说多丑

**

性情坏 有气派 虚情对待阮不要 不通花言巧语对阮来伤害
甘知阮心内 也有女性的色彩 不通搁糟蹋阮的爱

寂寞人 走天涯 四处走闯这世界 只有冷风替阮块感慨
甘知阮心内犹原块等待 等待无情的人倒返来

阮的爱 敢是那青菜
阮的人 甘说多丑