Lyricist: -   Composer: -

เจอะคุณเข้าอีกแล้ว
ไม่แคล้วคลาดคุณไปได้
ยิ่งทำผมช้ำใจ
ยิ่งอยากไกลไม่ขอตอแย

เจอะคุณเข้าอีกแล้ว
ไม่แคล้วถึงที่ตายแน่
ตั้งใจไม่เหลียวแล
ใยผันแปรใจอ่อนไปทุกที

ก็ไหนคุณว่าจะรักผม
ก็ไหนคุณชมว่าผมคนดี
รอคุณมานานนับปี
โกรธคุณเต็มทีแต่แล้วก็ต้องอ่อนใจ

เจอะคุณเข้าอีกแล้ว
ไม่แคล้วคลาดคุณจนได้
ที่เคืองจงหายไป
มาเข้าใจกันใหม่ดีไหมคุณ..
เจอะคุณเข้าอีกแล้ว
ไม่แคล้วคลาดคุณไปได้
ยิ่งทำผมช้ำใจ
ยิ่งอยากไกลไม่ขอตอแย

เจอะคุณเข้าอีกแล้ว
ไม่แคล้วถึงที่ตายแน่
ตั้งใจไม่เหลียวแล
ใยผันแปรใจอ่อนไปทุกที

ก็ไหนคุณว่าจะรักผม
ก็ไหนคุณชมว่าผมคนดี
รอคุณมานานนับปี
โกรธคุณเต็มทีแต่แล้วก็ต้องอ่อนใจ

เจอะคุณเข้าอีกแล้ว
ไม่แคล้วคลาดคุณจนได้
ที่เคืองจงหายไป
มาเข้าใจกันใหม่ดีไหมคุณ.

เจอะคุณเข้าอีกแล้ว

Preview Open KKBOX

Lyricist: -   Composer: -

เจอะคุณเข้าอีกแล้ว
ไม่แคล้วคลาดคุณไปได้
ยิ่งทำผมช้ำใจ
ยิ่งอยากไกลไม่ขอตอแย

เจอะคุณเข้าอีกแล้ว
ไม่แคล้วถึงที่ตายแน่
ตั้งใจไม่เหลียวแล
ใยผันแปรใจอ่อนไปทุกที

ก็ไหนคุณว่าจะรักผม
ก็ไหนคุณชมว่าผมคนดี
รอคุณมานานนับปี
โกรธคุณเต็มทีแต่แล้วก็ต้องอ่อนใจ

เจอะคุณเข้าอีกแล้ว
ไม่แคล้วคลาดคุณจนได้
ที่เคืองจงหายไป
มาเข้าใจกันใหม่ดีไหมคุณ..
เจอะคุณเข้าอีกแล้ว
ไม่แคล้วคลาดคุณไปได้
ยิ่งทำผมช้ำใจ
ยิ่งอยากไกลไม่ขอตอแย

เจอะคุณเข้าอีกแล้ว
ไม่แคล้วถึงที่ตายแน่
ตั้งใจไม่เหลียวแล
ใยผันแปรใจอ่อนไปทุกที

ก็ไหนคุณว่าจะรักผม
ก็ไหนคุณชมว่าผมคนดี
รอคุณมานานนับปี
โกรธคุณเต็มทีแต่แล้วก็ต้องอ่อนใจ

เจอะคุณเข้าอีกแล้ว
ไม่แคล้วคลาดคุณจนได้
ที่เคืองจงหายไป
มาเข้าใจกันใหม่ดีไหมคุณ.