Full Track

1
我愛夜
許茹芸
    04:58
2
幸福一秒吧 (A Second Of Happiness)
許茹芸
  04:04
3
他們的故事
許茹芸
  04:30
4
祝福了 (Blessing)
許茹芸
    04:16
5
此時快樂的代價 (The Price Of Happiness)
許茹芸
    04:44
6
雲且留住
許茹芸
  04:12
7
不一樣了 (You Make Me Different)
許茹芸
    03:46
9
幸福的相遇
許茹芸
  04:27
10
有你的天堂
許茹芸
  04:32
12
只說給你聽
許茹芸
    04:59
13
標準配備
許茹芸
    03:35
14
我倆一同飛去 (Fly Away Together)
許茹芸
    04:18
15
遇見另外一個人
許茹芸
  03:28
16
永恆的轉眼 (Lasting)
許茹芸
    04:17
17
信號
許茹芸
    03:55
19
白紙黑字
許茹芸
    03:47