Album Intro

MC HotDog是一個讓兩個世代彼此互相了解的最好起點,沒有太多矯情與修飾,讓意志縱情發揮。藉由Hip-Hop,你可以有更多的自由。

Full Track

1
Intro - Intro     01:00
1
Intro
MC HotDog
    01:00
2
我的生活   04:32
2
我的生活
MC HotDog
    04:32
3
十三號天使   05:03
3
十三號天使
MC HotDog
    05:03
4
韓流來襲   03:51
4
韓流來襲
MC HotDog
    03:51
5
西門町老人   04:40
5
西門町老人
MC HotDog
    04:40
6
Skit - Skit     00:25
6
Skit
MC HotDog
    00:25
7
畢業   04:59
7
畢業
MC HotDog
    05:00
8
韓流來襲 - Live   04:37
8
韓流來襲(Live Version)
MC HotDog
    04:37