2 Her (2 Her)

2 Her (2 Her)

Released

Full Track

1
遇見 (Encounter)
孫燕姿
  03:29
2
記得 (Remember)
張惠妹
  04:46
3
我的愛 (My Love)
孫燕姿
  04:21
4
你好不好
張惠妹
  03:52
5
我也很想他 (I Miss Him, Too)
孫燕姿
  04:17
6
人質 (Hostage)
張惠妹
  03:52
7
害怕 (Fear)
孫燕姿
  04:03
8
我恨我愛你
張惠妹
  04:30
9
任性 (Willfulness)
孫燕姿
    03:47
10
我為什麼那麼愛你
張惠妹
  04:55
11
天黑黑 (The Dark Day)
孫燕姿
  03:56
12
勇敢 (Brave)
張惠妹
    04:00
13
我不難過 (I Am Fine)
孫燕姿
  05:20
14
真實 (Reality)
張惠妹
    04:39
15
我要的幸福 (My Desired Happiness)
孫燕姿
    03:35
16
我要快樂
張惠妹
    04:11
17
他們的歌 (Their Songs)
2 Her
  04:43