My Dad Say Hai-lu My Mom Say Si-hsien (我爸講海陸我媽講四縣)

Lyricist: 陳瑋儒    Composer: 陳瑋儒

(縣)食飽吂 (海)食飽吂
(縣)承蒙你 (海)承蒙你
(縣)大家好 (海)大家好
(海)正來尞 (縣)正來尞

(海)做麼个 (縣)做麼个
(海)去買菜 (縣)去買菜
(縣)去洗身 (海)去洗身
(縣)睡目了 (海)睡目了