Missing You (想念的歌)

Lyricist: 吳昊恩    Composer: 吳昊恩

Mi apuT La na Talebu
芒草花開了
Penauwa La na ka bu Telan
又是一年的盡頭
Benaliyan Da Talin Tin I DekaL
冷冷的風吹過部落

Mi apuT La na Talebu
芒草花開了
Penauwa La na ka bu Telan
又是一年的盡頭
Benaliyan Da Talin Tin I DekaL
冷冷的風吹過部落

Bulay na lumay garem kana amiyan
今年的稻子 收成的好嗎
Na maiDang La na gung inaba Dya nay
走在田中的老牛 好嗎
Na miyaeDeng i pitawtawun na suwan
睡在家門口的老狗 好嗎
inaba Dya ... Inaba Dya nay
我很想念的你們 好嗎

SareeD ku kan mu
SareeD ku kan mu ku nirumaenan
我在很遠的地方祝福你
KaDu ku I dawiL ma pereT kan mu ka inabayan
我很想念你們 我的朋友
SareeD ku kan mu
SareeT ku kan mu ku alialian
我在很遠的地方想念你
Ka Du Ku I siDumayan I sareeT ku kan mu
SareeD ku kan mu
SareeD ku kan mu ku nirumaenan
我在很遠的地方祝福你
KaDu ku I dawiL ma pereT kan mu ka inabayan
我很想念你們 我的朋友