Mai Rou Zong - Live in Taiwan / 1981

Lyricist: 張邱東松    Composer: 張邱東松

口白:燒肉粽…

自悲自嘆歹命人 父母本來真痛疼
乎我讀書幾落冬 出業頭路無半項
暫時來賣燒肉粽 燒肉粽 燒肉粽 賣燒肉粽

物件一日一日貴 厝內頭嘴這大堆
遇著無銷上克虧
認真再賣燒肉粽 燒肉粽 燒肉粽 賣燒肉粽

物件一日一日貴 厝內頭嘴這大堆
雙腳走到欲拆腿 遇著無銷上克虧
認真再賣燒肉粽 燒肉粽 燒肉粽 賣燒肉粽