Nan Wang De Ai Ren Fei Hu

Lyricist: 鄧君榮    Composer: 牟田富夫

愛人呀你真無情 思思念念你一人
到底為著啥代誌 放阮做你去
一片真情望你不通來袂記
期待一日擱一日 難忘的愛人

愛人呀我塊叫你 你不知有聽見無
怎樣今日煞分離 每日思念你
一片真情望你不通來袂記
思念一日擱一日 無緣的愛人