Lyricist: 佚名   Composer: 日本曲    編曲:洪敬堯 

山頂一個黑狗兄 伊是牧場的少爺 ( U Lay E Lee )
透早到晚真打拼 牧場開闊歸山拼
嘴唸明朗的歌聲 透日歌聲唸抹定
伊的歌韻真好聽 聲好會唸介出名

有聽聲看無影 U Lay E Lee
歌喉響山嶺 U Lay E Lee
歌聲幼軟緣投得人疼 U Lay E Lee
U Lay E Lee U Lay E Lee

阮的貼心黑狗兄 逍遙自在真好命
姑娘聽著心肝神魂跟伊行 央三拖四甲伊求親晟

黑狗兄 黑狗兄 黑狗兄 ~ ~ ~
黑狗兄 黑狗兄 黑狗兄 ~ ~ ~


* 間奏 * ( U Lay E Lee )


山頂一個黑狗兄 伊是牧場的少爺 ( U Lay E Lee )
透早到晚真打拼 牧場開闊歸山拼
嘴唸明朗的歌聲 透日歌聲唸抹定
伊的歌韻真好聽 聲好會唸介出名

有聽聲看無影 U Lay E Lee
歌喉響山嶺 U Lay E Lee
歌聲幼軟緣投得人疼 U Lay E Lee
U Lay E Lee U Lay E Lee

阮的貼心黑狗兄 逍遙自在真好命
姑娘聽著心肝神魂跟伊行 央三拖四甲伊求親晟

U Lay E Lee U Lay E Lee
U LayO LayO Lay E Lee
U Lay E Lee U Lay E Lee
U LayO LayO Lay E Lee

有聽聲看無影 U Lay E Lee
歌喉響山嶺 U Lay E Lee
歌聲幼軟緣投得人疼 U Lay E Lee
U Lay E Lee U Lay E Lee

Oh oh oh ~ ~ ~ 黑狗兄 黑狗兄 黑狗兄
Oh oh oh ~ ~ ~ 黑狗兄 黑狗兄 黑狗兄
Oh oh oh ~ ~ ~ 黑狗兄 黑狗兄 黑狗兄
Oh oh oh ~ ~ ~ 黑狗兄 黑狗兄 黑狗兄

有聽聲看無影 U Lay E Lee
歌喉響山嶺 U Lay E Lee
歌聲幼軟緣投得人痛 U Lay E Lee
U Lay E Lee U Lay E Lee

有聽聲看無影 U Lay E Lee
歌喉響山嶺 U Lay E Lee
歌聲幼軟緣投得人痛 U Lay E Lee
U Lay E Lee U Lay E Lee


山頂黑狗兄

Preview Open KKBOX

Lyricist: 佚名   Composer: 日本曲    編曲:洪敬堯 

山頂一個黑狗兄 伊是牧場的少爺 ( U Lay E Lee )
透早到晚真打拼 牧場開闊歸山拼
嘴唸明朗的歌聲 透日歌聲唸抹定
伊的歌韻真好聽 聲好會唸介出名

有聽聲看無影 U Lay E Lee
歌喉響山嶺 U Lay E Lee
歌聲幼軟緣投得人疼 U Lay E Lee
U Lay E Lee U Lay E Lee

阮的貼心黑狗兄 逍遙自在真好命
姑娘聽著心肝神魂跟伊行 央三拖四甲伊求親晟

黑狗兄 黑狗兄 黑狗兄 ~ ~ ~
黑狗兄 黑狗兄 黑狗兄 ~ ~ ~


* 間奏 * ( U Lay E Lee )


山頂一個黑狗兄 伊是牧場的少爺 ( U Lay E Lee )
透早到晚真打拼 牧場開闊歸山拼
嘴唸明朗的歌聲 透日歌聲唸抹定
伊的歌韻真好聽 聲好會唸介出名

有聽聲看無影 U Lay E Lee
歌喉響山嶺 U Lay E Lee
歌聲幼軟緣投得人疼 U Lay E Lee
U Lay E Lee U Lay E Lee

阮的貼心黑狗兄 逍遙自在真好命
姑娘聽著心肝神魂跟伊行 央三拖四甲伊求親晟

U Lay E Lee U Lay E Lee
U LayO LayO Lay E Lee
U Lay E Lee U Lay E Lee
U LayO LayO Lay E Lee

有聽聲看無影 U Lay E Lee
歌喉響山嶺 U Lay E Lee
歌聲幼軟緣投得人疼 U Lay E Lee
U Lay E Lee U Lay E Lee

Oh oh oh ~ ~ ~ 黑狗兄 黑狗兄 黑狗兄
Oh oh oh ~ ~ ~ 黑狗兄 黑狗兄 黑狗兄
Oh oh oh ~ ~ ~ 黑狗兄 黑狗兄 黑狗兄
Oh oh oh ~ ~ ~ 黑狗兄 黑狗兄 黑狗兄

有聽聲看無影 U Lay E Lee
歌喉響山嶺 U Lay E Lee
歌聲幼軟緣投得人痛 U Lay E Lee
U Lay E Lee U Lay E Lee

有聽聲看無影 U Lay E Lee
歌喉響山嶺 U Lay E Lee
歌聲幼軟緣投得人痛 U Lay E Lee
U Lay E Lee U Lay E Lee