Bamberg Symphony Orchestra & Alexander von Pitamic