Padmashri M.S. Gopalakrishna/Vijay Ghate/K.V. Prasad/A. Sivamani