Nikolai Korniev,Olga Borodina,St.Petersburg Chamber Choir