Serge Rachmaninov, Philadelphia Orchestra, Léopold Stokowski