Ivan Kozlovsky, Maria Maksakova, V. Sakharov, M. Zvezdina, V. Yakushenko, V. Tyutyunnik, Radio Orchestra, Onissim Bron