Valery Gergiev,Orchestra of the Kirov Opera, St. Petersburg,Chorus of the Kirov Opera, St. Petersburg