Vassily Gerello,Konstantin Pluzhnikov,Alexander Morozov,Vladimir Vaneev,Larissa Shevchenko,Fyodor Kuznetsov,Orchestra of the Kirov Opera, St. Petersburg,Valery Gergiev,Chorus of the Kirov Opera, St. Petersburg,Mikhail Kit