Zagreb Philharmonic Orchestra, Bratislava Opern Orchestra, Niksa Bareza & Oliver Dohnanyl