Sefika Kutluer, Slovak Philharmonic Orchestra & Bystrik Rezucha