St. Petersburg Radio & TV Symphony Orchestra, Stanislav Gorkovenko