St. Petersburg Philharmonic Orchestra,Dmitri Shostakovich,Vladimir Ashkenazy