จิราพร มาเยอะ, ชณิฎาภรณ์ จี่เบี่ยกู่, สุมาลี มงคลกุลผ่องใส 歌手頭像
歌手

จิราพร มาเยอะ, ชณิฎาภรณ์ จี่เบี่ยกู่, สุมาลี มงคลกุลผ่องใส