TH ก้านตอง ทุ่งเงิน(GMM)
DJ

ก้านตอง ทุ่งเงิน(GMM)

ขอโทษที่ไม่ได้เข้ามาเปิดเพลงให้ฟังนะค่ะ ก้านตองติดภาระกิจจริงๆ แต่จะพยายามเข้ามาบ่อยๆนะค่ะ???

3k粉絲