Dance With Me - 偶像劇<再說一次我願意>插曲

作詞:李玉璽    作曲:李玉璽

嘿 眼角別哭你在濕什麼呢
嘿 鼻水你別跟著瞎起鬨
Oh dance with me dance with me

嘿 何不心情放鬆去走走呢
Oh再難過還不是要活得好好的
dance with me
dance with me
dance with me

Oh Oh Oh ~ 自己說
Oh Oh Oh ~ 對自己說
承認 傷口 然後灑脫
承認 傷口 解脫

嘿 眼角別哭你在濕什麼呢
嘿 鼻水你別跟著瞎起鬨
Oh dance with me dance with me

嘿 何不心情放鬆去走走呢
Oh 再難過還不是要活得好好的
dance with me
dance with me
dance with me

Oh Oh Oh ~ 自己說
Oh Oh Oh ~ 對自己說
承認 傷口 然後灑脫
承認 傷口 解脫

Oh Oh Oh ~ 自己說
Oh Oh Oh ~ 對自己說
承認 傷口 然後灑脫
承認 傷口 解脫
承認 傷口 解脫