And I Know (And I Know) - Remix

作詞:胡如虹    作曲:順子 編曲:Jay Chong
Do you know
Do you know
Do...

我常常一個人去聽音樂
讓思念的心自由去飛 我承認自己 有點野
感覺對了 什麼都Say yeah

And I know
And I know
And I know
And I know
And I know
And I know
And I know
And I know
很多人都在猜我心裡想誰 和你的眼神交會變得曖昧
我承認自己 並不完美 也渴望愛人的滋味

And I know
And I know
And I know
And I know
And I know
And I know
And I know
And I know

And I know
And I know
And I know
And I know
And I know
And I know

And I know
And I know
And I know
And I know
And I know
And I know
And I know
And I know

能不能暫時不管我是誰
用心去感覺屬於我的一切 彼此都放棄 所有防備
不管誰愛誰都無所謂
And I know

And I know
And I know
And I know
And I know
And I know
And I know
And I know
And I know
And I know
And I know
And I know
And I know
And I know
And I know
And I know
And I know