神話

作詞:林志興(母語詞/陳光榮    作曲:陳建年
神話---紀曉君

hi-----yo-----in ye yan-----hauwa ya ho-----

a ngay Da karemasamasaL i tu tiya Da Taw

a Taw may sareeDan Da garem kamawan

kali punapunan

tu kuwareisan Da yaanger D Taw

maruwaya ta pu Tail Da kana beLeTenganan

simeaw a kakuwayanan

ta kakuwayanan i murabak kanta garem

maw na kemiyarungeT ku

kurenangay a temuwamuwan

paliguwannay a kinasuwanan

a kinasuwanan

a ngay Da karemasamasaL i tu tiya Da Taw

a Taw may sareeDan Da garem kamawan

kali punapunan

tu kuwareisan Da yaanger D Taw

maruwaya ta pu Tail Da kana beLeTenganan

simeaw a kakuwayanan

ta kakuwayanan i murabak kanta garem

maw na kemiyarungeT ku

kurenangay a temuwamuwan

paliguwannay a kinasuwanan

a kinasuwanan