KKBOX Logo
KKBOX Logo

作詞:陳明章   作曲:陳明章

相逢台北橋
作詞:陳明章
作曲:陳明章

為著初戀的冤家 不願和你來相找
日子一天一天過 桌頂的情批是愈鎮愈多
阮一天一張寫給你的限時批 寄入郵局 你攏沒給阮回
害阮行過春天換過秋天又擱到冬尾
每日心肝凝 阮愛你愛到這狼狽
相逢台北橋 心愛的人 什麼時袸會當擱看到你
心內又擱思思念念 前塵往事
今晚的風 阮想你想到無滋無味 啊~啊~
茫茫人海 你治叨位

想到跟你來分開 情歌親像斷腸詩
愛你有話無地講 鬱卒的心情是愈裝愈多
阮一天一次走過相逢的台北橋 問你朋友 今嘛你住叨位
害阮問過春天問過秋天又擱是冬尾
找沒你的人 阮等你等到頭犛犛
相逢台北橋 心愛的人 什麼時袸會當擱看到你
心內又擱思思念念 前塵往事
今晚的風 阮想你想到無滋無味 啊~啊~
茫茫人海 你治叨位
相逢台北橋 心愛的人 什麼時袸會當擱看到你
心內又擱思思念念 前塵往事
今晚的風 阮想你想到無滋無味 啊~啊~
茫茫人海 阮在 想你

相逢台北橋

KKBOXを起動

作詞:陳明章   作曲:陳明章

相逢台北橋
作詞:陳明章
作曲:陳明章

為著初戀的冤家 不願和你來相找
日子一天一天過 桌頂的情批是愈鎮愈多
阮一天一張寫給你的限時批 寄入郵局 你攏沒給阮回
害阮行過春天換過秋天又擱到冬尾
每日心肝凝 阮愛你愛到這狼狽
相逢台北橋 心愛的人 什麼時袸會當擱看到你
心內又擱思思念念 前塵往事
今晚的風 阮想你想到無滋無味 啊~啊~
茫茫人海 你治叨位

想到跟你來分開 情歌親像斷腸詩
愛你有話無地講 鬱卒的心情是愈裝愈多
阮一天一次走過相逢的台北橋 問你朋友 今嘛你住叨位
害阮問過春天問過秋天又擱是冬尾
找沒你的人 阮等你等到頭犛犛
相逢台北橋 心愛的人 什麼時袸會當擱看到你
心內又擱思思念念 前塵往事
今晚的風 阮想你想到無滋無味 啊~啊~
茫茫人海 你治叨位
相逢台北橋 心愛的人 什麼時袸會當擱看到你
心內又擱思思念念 前塵往事
今晚的風 阮想你想到無滋無味 啊~啊~
茫茫人海 阮在 想你