KKBOX Logo
KKBOX Logo

作詞:   作曲:

★☆★☆★☆(前奏)

a lu wan aluwana iya naya on
iya o yan i yE i yo yan uway ya
uwan hay ya o i yo yan hi yE
I yE yan uwa uwa yi yan hay yo o yan
i yE i yo yan uway ya
uwan hay ya o i yo yan hi yE
I yE yan uwa uwa yi yan hay yo o yan
Hai yu ya

a lu wan aluwana iya naya on
iya o yan i yE i yo yan uway ya
uwan hay ya o i yo yan hi yE
I yE yan uwa uwa yi yan hay yo o yan
i yE i yo yan uway ya
uwan hay ya o i yo yan hi yE
I yE yan uwa uwa yi yan hay yo o yan

a lu wan aluwana iya naya on
iya o yan i yE i yo yan uway ya
uwan hay ya o i yo yan hi yE
I yE yan uwa uwa yi yan hay yo o yan
i yE i yo yan uway ya
uwan hay ya o i yo yan hi yE
I yE yan uwa uwa yi yan hay yo o yan
Hai yu ya

収録アルバム

野火

KKBOXを起動

作詞:   作曲:

★☆★☆★☆(前奏)

a lu wan aluwana iya naya on
iya o yan i yE i yo yan uway ya
uwan hay ya o i yo yan hi yE
I yE yan uwa uwa yi yan hay yo o yan
i yE i yo yan uway ya
uwan hay ya o i yo yan hi yE
I yE yan uwa uwa yi yan hay yo o yan
Hai yu ya

a lu wan aluwana iya naya on
iya o yan i yE i yo yan uway ya
uwan hay ya o i yo yan hi yE
I yE yan uwa uwa yi yan hay yo o yan
i yE i yo yan uway ya
uwan hay ya o i yo yan hi yE
I yE yan uwa uwa yi yan hay yo o yan

a lu wan aluwana iya naya on
iya o yan i yE i yo yan uway ya
uwan hay ya o i yo yan hi yE
I yE yan uwa uwa yi yan hay yo o yan
i yE i yo yan uway ya
uwan hay ya o i yo yan hi yE
I yE yan uwa uwa yi yan hay yo o yan
Hai yu ya