Michel Tirabosco, Denis Fedorov, Ensemble Concordia Discors